برنامه کلاس ها

کشف ساعت و برنامه های کلاس ها

جمعه

پاورفلو

مژگان برومند

۹:۰۰ ~ ۱۱:۰۰

یوگا آشتانگا

ساناز احمدی

۱۱:۰۰ ~ ۱۲:۰۰

فلو گروهی

ندا رحمتی

۱۴:۰۰ ~ ۱۵:۳۰

پاورفلو

نیلوفر خلیلی

۱۸:۰۰ ~ ۲۰:۰۰

پنجشنبه

یوگا آشتانگا

ساناز احمدی

۹:۰۰ ~ ۱۱:۰۰

فلو گروهی

سارا فلاحی

۱۱:۰۰ ~ ۱۲:۰۰

پاورفلو

پروانه رضایی

۱۴:۰۰ ~ ۱۵:۳۰

پاورفلو

مژگان برومند

۱۸:۰۰ ~ ۲۰:۰۰

چهارشنبه

پاورفلو

مژگان برومند

۹:۰۰ ~ ۱۱:۰۰

یوگا آشتانگا

ساناز احمدی

۱۱:۰۰ ~ ۱۲:۰۰

فلو گروهی

ندا رحمتی

۱۴:۰۰ ~ ۱۵:۳۰

پاورفلو

نیلوفر خلیلی

۱۸:۰۰ ~ ۲۰:۰۰

سه شنبه

یوگا آشتانگا

ساناز احمدی

۹:۰۰ ~ ۱۱:۰۰

فلو گروهی

سارا فلاحی

۱۱:۰۰ ~ ۱۲:۰۰

پاورفلو

پروانه رضایی

۱۴:۰۰ ~ ۱۵:۳۰

پاورفلو

مژگان برومند

۱۸:۰۰ ~ ۲۰:۰۰

دوشنبه

پاورفلو

مژگان برومند

۹:۰۰ ~ ۱۱:۰۰

یوگا آشتانگا

ساناز احمدی

۱۱:۰۰ ~ ۱۲:۰۰

فلو گروهی

ندا رحمتی

۱۴:۰۰ ~ ۱۵:۳۰

پاورفلو

نیلوفر خلیلی

۱۸:۰۰ ~ ۲۰:۰۰

یکشنبه

یوگا آشتانگا

ساناز احمدی

۹:۰۰ ~ ۱۱:۰۰

فلو گروهی

سارا فلاحی

۱۱:۰۰ ~ ۱۲:۰۰

پاورفلو

پروانه رضایی

۱۴:۰۰ ~ ۱۵:۳۰

پاورفلو

مژگان برومند

۱۸:۰۰ ~ ۲۰:۰۰

شنبه

پاورفلو

مژگان برومند

۹:۰۰ ~ ۱۱:۰۰

یوگا آشتانگا

ساناز احمدی

۱۱:۰۰ ~ ۱۲:۰۰

فلو گروهی

ندا رحمتی

۱۴:۰۰ ~ ۱۵:۳۰

پاورفلو

نیلوفر خلیلی

۱۸:۰۰ ~ ۲۰:۰۰