صندوق قرض الحسنه حضرت قائم (عج) :
در سال ۱۳۷۵ به شماره ثبت ۸۹۸۴ با هدف تـأمین وام قرض الحسنه به نیازمندان تاسیس شد.

مؤسسه خیریه خادمین حضرت قائم (عج):
با تأسیس درسال ۱۳۷۸ با شماره ثبت ۱۱۰۰۷ شامل پنج بخش : مرکز درمانی ، جهیزیه، آذوقه، فرهنگی و صندوق صدقات با هدف ارائه خدمات درمانی و فرهنگی به نیازمندان می باشد.

معرفی واحد های خیریه خادمین

اهداف و بینش ما

  • ترویج و استحکام فرهنگ نوع دوستی در جامعه و الگوسازی برای سایرینی که مایل به تأسیس چنین مراکزی چه در ایران و چه در کشورهای دیگر هستند.
  • اغنای روحی از طریق کمک به نیازمندان
  • عمل کردن به مسئولیت اجتماعی خود در قبال جامعه
  • حفظ جایگاه خود به عنوان اولین و بهترین درمانگاه نمونه خیریه دربخش بیماریهای خاص – دیالیز در کشور به طوریکه این مرکز در سال۱۳۸۷ مورد تقدیر مقامات دولتی قرار گرفت.

معرفی صندوق قرض الحسنه حضرت قائم (عج)

 صندوق قرض الحسنه واقع در طبقه سوم مجتمع، آماده اعطای وام های قرض الحسنه به نیازمندان مطابق آیین نامه خود به دو صورت اعتباری(از محل بودجه صندوق) و مسدودی (از محل سپرده گزاران) می باشد. هر ساله صدها وام به مبالغ مختلف به نیازمندان واجد شرایط دریافت این وام ها پرداخت می شود. اعطای وام های بدون بهره به نیازمندان مؤکداً در دین اسلام تشویق شده و مبنای تاسیس این صندوق می باشد.

 صندوق قرض الحسنه واقع در طبقه سوم مجتمع، آماده اعطای وام های قرض الحسنه به نیازمندان مطابق آیین نامه خود به دو صورت اعتباری(از محل بودجه صندوق) و مسدودی (از محل سپرده گزاران) می باشد. هر ساله صدها وام به مبالغ مختلف به نیازمندان واجد شرایط دریافت این وام ها پرداخت می شود. اعطای وام های بدون بهره به نیازمندان مؤکداً در دین اسلام تشویق شده و مبنای تاسیس این صندوق می باشد.

 صندوق قرض الحسنه واقع در طبقه سوم مجتمع، آماده اعطای وام های قرض الحسنه به نیازمندان مطابق آیین نامه خود به دو صورت اعتباری(از محل بودجه صندوق) و مسدودی (از محل سپرده گزاران) می باشد. هر ساله صدها وام به مبالغ مختلف به نیازمندان واجد شرایط دریافت این وام ها پرداخت می شود. اعطای وام های بدون بهره به نیازمندان مؤکداً در دین اسلام تشویق شده و مبنای تاسیس این صندوق می باشد.

تور مجازی مؤسسه خیریه خادمین حضرت قائم (عج):

پخش ویدیو