کارت داروئی

 • DD slash MM slash YYYY
 • DD slash MM slash YYYY
 • گروه خونی (BG & Rh):وزن خشک (Dry Weight):
 • DD slash MM slash YYYY
 • اطلاعات مربوط به همودیالیز
 • تعداد جلسات هفتگیفلوی خونفلوی محلول دیالیزنوع صافیدرجه حرارت محلول دیالیزمیزان هپارین
 • انفوزیون خون
 • نوع فراوردهتاریخ آنفوزیونپیگیری 
 • دسترسی عروقی
 • راه دستیابی عروقینوع کاتترمحل کاتتر
 • DD slash MM slash YYYY
 • DD slash MM slash YYYY
 • مارکرهای ویروسی
 • HBS AgHBS AbHCV AbHIV Ab
 • تاریخ شروع واکسیناسیون
 • DD slash MM slash YYYY
 • DD slash MM slash YYYY
 • DD slash MM slash YYYY
 • DD slash MM slash YYYY
 • DD slash MM slash YYYY
 • ساعت دارودوز دارونام داروتاریخ اتمام داروتاریخ شروع دارو 
 • ساعت دارودوز دارونام داروتاریخ اتمام داروتاریخ شروع دارو